Hlavná stránka | Aktuality | Schválené právne predpisy | Aktuálny legislatívny proces | Rozšírené vyhľadávanie

Na tejto funckionalite sa ešte pracuje

Funkcionalita tejto stránky je vo vývoji
 
ČASTO KLADENÉ OTÁZKY1. Ako efektívne vyhľadávať materiály?

Pre rýchle a efektívne vyhľadávanie materiálov využite služby Rozšíreného vyhľadávania, najmä ak poznáte názov materiálu alebo časť tohto názvu, rezortné číslo alebo jeho časť, prípadne predkladateľa materiálu. Do šablóny dostupnej na stránke Rozšírené vyhľadávanie zapíšte napr. do textového poľa Číslo materiálu presný tvar rezortného čísla alebo jeho časť a kliknite na tlačidlo Vyhľadať, ktoré je umiestnené na konci stránky. Portál zobrazí všetky materiály, ktoré zodpovedajú zadaným vyhľadávacím kritériám. Vzhľadom na to, že rezortné číslo je spravidla jedinečný údaj, výsledkom vyhľadávania bude spravidla jeden konkrétny materiál. Kliknutím na názov materiálu bude presmerovaný na stránku Materiál v legislatívnom proces, kde si zvoľte štádium, v ktorom si ho chcete prezrieť, prípadne prejdite priamo na Úvodnú stránku materiálu v aktuálnom štádiu (tlačidlo na konci stránky).


2. Ako si môžem stiahnuť celý materiál v ZIP formáte?

Pre stihnutie celého materiálu vo formáte ZIP kliknite na Úvodnej stránke materiálu na položku Sprievodné dokumenty materiálu, kde sa na konci stránky nachádza odkaz Stiahnuť kompletný materiál rozdelený na jednotlivé časti (ZIP formát) . Kliknutím na tento odkaz ľavým tlačidlom myši spustíte proces sťahovania materiálu vo formáte ZIP. V načítanom dialógovom okne kliknite na tlačidlo Uložiť (Save) a vyberte miesto vo vašom počítači kam sa má uložiť sťahovaný súbor.


3. Prečo v externých materiáloch nevidím „môj“ materiál?

Externé materiály na pripomienkovanie obsahujú len materiály iných rezortov, ktoré je potrebné pripomienkovať a keďže príslušný rezort nemôže pripomienkovať cez Portál svoj materiál, nezobrazuje sa tento ani v externých materiáloch na pripomienkovanie.


4. Môžem zmeniť názov súborov načítaných na Portál?

Áno. Názvy načítaných súborov načítaných na Portál možno zmeniť po ich nahraní v časti Moje konto moje súbory, a to tak, že v riadku príslušného súboru kliknite na ikonu .


5. Môžem zmeniť názov materiálu v priebehu legislatívneho procesu?

Áno. Ak sa v priebehu legislatívneho procesu má zmeniť názov materiálu (napr. v dôsledku uplatnených pripomienok k názvu materiálu, prípadne v dôsledku opravy pisárskych chýb a pod.), na úvodnej stránke materiálu kliknite na položku Zobraziť detaily . Po zobrazení základných údajov (detailov) o materiáli kliknite na tlačidlo Upraviť detaily. Načíta sa stránka pre úpravu základných informácií o materiáli, kde vykonajte požadovanú zmenu názvu materiálu a následne dokončite zmenu ako keby išlo o vytvorenie nového materiálu ( Ďalej, Ďalej a Dokončiť).


6. Možno zmeniť typ materiálu po vytvorení materiálu?

Nie. Uvedenú operáciu nie je možné vykonať, keďže voľba typu materiálu je určujúca pre definovanie povinných a nepovinných sprievodných dokumentov materiálu, pričom prípadná zmena typu materiálu po jeho čiastočnej kompletizácii spôsobí nekonzistenciu materiálu. Ak sa voľba typu materiálu ukáže ako nesprávna, možno materiál odstrániť z legislatívneho procesu (odporúča sa) a spustiť proces vytvorenia materiálu odznovu.


7. Ako zmeniť oficiálneho predkladateľa materiálu?

Materiál predkladá do legislatívneho procesu spravidla štatutárny orgán príslušnej inštitúcie. Ak je potrebné pridať do zoznamu možných predkladateľov materiálu aj osobu odlišnú od štatutárneho orgánu, tento úkon vykoná lokálny alebo centrálny administrátor, a to tak, že konkrétnemu používateľovi pridá Právo figurovať ako oficiálny predkladateľ materiálov v mene inštitúcie, zmení Kategóriu funkcie (nesmie by nastavená kategória „občan“ alebo „zamestnanec“) a vyplní pole Funkcia, kde uvedie presný názov funkcie používateľa.


8. Ako odstrániť materiál z legislatívneho procesu?

Stiahnuť materiál z legislatívneho procesu môže lokálny alebo centrálny administrátor, a to pomocou funkcie Zrušiť legislatívny proces. Pri zrušení legislatívneho procesu sa musí uviesť dôvod jeho zrušenia.


9. Ako zistím dĺžku medzirezortného pripomienkového konania?

Trvanie pripomienkového konania možno zistiť kliknutím na odkaz Materiál v legislatívnom procese na úvodnej stránke materiálu, čím bude používateľ presmerovaný na stránku, kde je okrem iného znázornené trvanie jednotlivých štádií legislatívneho procesu.


10. Ako správne pridávať pripomienky?

Pri pridávaní pripomienok do zoznamu pripomienok sa odporúča pridávať pripomienky jednotlivo, t.j. každú zvlášť, a to najmä v prípadoch, kedy pripomienky používateľ pridáva ich kopírovaním z iného súboru. Skopírovanie všetkých pripomienok na Portál do textového okna jednej pripomienky má za následok to, že Portál bude zobrazovať takto skopírovaný text ako jedinú pripomienku. Preto, ak dokument, z ktorého kopírujete pripomienky na Portál obsahuje napr. 25 pripomienok, je potrebné tieto pripomienky kopírovať na Portál po jednej, t.j. vytvoriť na Portáli 25 samostatných pripomienok a nie jednu pripomienku obsahujúcu text všetkých 25 pripomienok. V opačnom prípade je pravdepodobné, že takéto jedna pripomienka bude vyhodnotená iným spôsobom ako jednotlivo pridané pripomienky.


11. Kde si môžem stiahnuť všetky doručené pripomienky?

Všetky doručené pripomienky sa sústreďujú aj na úvodnej stránke materiálu v časti Odoslané pripomienky. Kliknutím na túto položku budete presmerovaný na stránku, kde máte možnosť vidieť všetky odoslané pripomienky, a to hneď po ich odoslaní. Na konci stránky Odoslané pripomienky sa nachádza odkaz na tlačovú zostavu došlých pripomienok Stiahnuť dokument Vznesené pripomienky subjektov. Kliknutím na tento odkaz si môžete pripomienky stiahnuť RTF dokument..


12. Ako vyhodnotiť duplicitné pripomienky tej istej inštitúcie?

Ak pripomienkujúci subjekt omylom zašle svoje pripomienky duplicitne, možno takto duplicitné pripomienky vyhodnotiť spôsobom „Neprihliada sa“.


13. Prečo sú niektoré pripomienky už vyhodnotené?

Portál registruje stanovisko „bez pripomienok“ ako samostatnú pripomienku. Avšak vzhľadom na podstatu tohto stanoviska sa takto odoslaná „pripomienka“ automaticky vyhodnotí a presunie do zoznamu spracovaných pripomienok.


14. Na čo by ste nemali zabudnúť pri vyhodnocovaní pripomienok?

Pri vyhodnocovaní pripomienky nezabudnutie načítať na Portál nové znenie vlastného materiálu upravené v zmysle vznesených a akceptovaných pripomienok. Výsledkom pripomienkového konania je v podstatnej väčšine prípadov nové znenie vlastného materiálu. To znamená, že po vyhodnotení pripomienok je potrebné doterajšiu verziu vlastného materiálu nahradiť novým znením vlastného materiálu, ktoré zohľadňuje vznesené a akceptované pripomienky. Z pohľadu praktického využitia Portálu to znamená, že v položke Vlastný materiál je potrebné odstrániť () doterajšie znenie vlastného materiálu, nahrať do Mojich súborov nové znenie vlastného materiálu, ktoré sa následne použije ako vlastný materiál ( Pridať do zoznamu)
Keďže pripomienky sa nemusia týkať len vlastného materiálu, ale aj jeho sprievodných dokumentov (napr. pripomienky vznesené k navrhovanému zneniu dôvodovej správy a pod.), je preto potrebné zapracovať akceptované pripomienky aj do príslušných sprievodných dokumentov.


15. Kde nájdem dokument vyhodnotenie MPK?

Dokument vyhodnotenie MPK je dostupný na úvodnej stránke materiálu v časti Sprievodné dokumenty, pričom kliknutím na jeho tlačovú zostavu si ho môžete stiahnuť vo formáte RTF alebo priamo otvoriť v príslušnej kancelárskej aplikácii. Pre autora materiálu je dostupný od momentu presunu materiálu do štádia Medzirezortné pripomienkové konanie, pre ostatných používateľov až od momentu presunutia materiálu do štádia Medzirezortné pripomienkové konanie ukončené.


16. Ako presúvať materiály medzi štádiami legislatívneho procesu?

Presunúť materiál do ďalšieho štádia legislatívneho procesu možno pomocou funkcie Presunúť materiál do ďalšieho štádia, ktorá je dostupná na stránke Sprievodné dokumenty materiálu.


17. Kde si môžem prezrieť históriu materiálu a jeho verzie?

Pre zobrazenie jednotlivých verzií materiálu prejdite na úvodnú stránku materiálu a kliknite na odkaz Materiál v legislatívnom procese, čím budete presmerovaný na stránku obsahujúcu chronológiu legislatívneho procesu materiálu. Na tejto stránke sa nachádzajú jednotlivé štádiá materiálu, ktorými prešiel (aktuálne štádium je vždy na konci stránky). V rámci každého štádia sa nachádza odkaz Vlastný materiál a sprievodné dokumenty materiálu; kliknutím na odkaz budete presmerovaný k verzii materiálu vo zvolenom štádiu.


18. Prečo nepoužívať formát DOC?


Podľa výnosu Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácii Slovenskej republiky zo 14. júla 2006 č. 1706/M-2006 o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy (Oznámenie č. 464/2006 Z. z.) nepatrí formát DOC medzi dovolené štandardy výmenných formátov pre textové súbory. Preto pri vytváraní vlastných materiálov používajte namiesto formátu DOC formát RTF, ktorý je odporúčaným štandardom výmenných formátov pre textové súbory. Pozri tiež Ako vytvoriť súbor vo formáte RTF?.


19. Ako vytvoriť súbor vo formáte RTF?

V aplikácii MS Word otvorte súbor s koncovkou DOC a v hornom menu kliknite na položku Súbor a následne Uložiť ako ... (Save as...), v načítanom dialógovom okne zvolíte ako požadovaný formát súboru (ponuka Typ súboru), a to Formát RTF a celú akciu dokončite kliknutím na tlačidlo Uložiť. Takto upravený súbor, t.j. vo formáte RTF načítajte na Portál do položky Moje súbory a použite ho ako vlastný materiál alebo prílohu.


20. Ako zmeniť obsah vlastného materiálu a prílohy?

Zmeny v texte vlastného materiálu alebo v prílohách robíme vo verziách dokumentu, ktoré sa nachádzajú na pevných diskoch Vašich počítačoch ( zložka Moje dokumenty, pracovná plocha...) Upravený text načítame do zložky „Moje súbory“ a odtiaľ ho priložíme k vlastnému materiálu alebo k prílohám. Pôvodný materiál vymažeme cez . Novému vlastnému materiálu môžete cez možnosť „popis“ doplniť text ako napr. „materiál na rokovanie vlády“, materiál na rokovanie Legislatívnej rady vlády“.