Hlavná stránka | Aktuality | Schválené právne predpisy | Aktuálny legislatívny proces | Rozšírené vyhľadávanie

Aktuálny legislatívny proces

Zoznam všetkých materialov, ktoré sú v legislatívnom procese, alebo boli už schvalené
 
Materiály v legislatívnom procese
Všetky materiály v legislatívnom procese.
Sprava 201530. 5. 2016Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Správa o plnení Národného programu prevencie HIV/AIDS v Slovenskej republike na roky 2013 – 2016 za rok 2014 3. 6. 2015Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
E-test3. 6. 2015Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Návrh zákona 12/201423. 3. 2015test Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Správa o plnení úloh Národného akčného plánu na kontrolu tabaku na obdobie rokov 2012 - 201412. 3. 2015Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
HIV/AIDS test11. 3. 2015Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Analýza kvantifikácie stavov administratívnych kapacít a potreby ich úpravy, týkajúcich sa riadenia a implementácie operačných programov cieľa 2 – Európska územná spolupráca, Programu rozvoja vidieka a operačného programu Rybné hospodárstvo v rozpočtovej kapitole MPRV SR v súvislosti s programovým obdobím 2014-2020 19. 2. 2015Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
Návrh na implementáciu Rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 1082/2013/EÚ z 22. 10. 2013 o závažných cezhraničných ohrozeniach zdravia, ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 2119/98/ES v Slovenskej republike 2. 12. 2014Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Návrh zákona zákon DPH1. 12. 2014test Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Vyhláška test Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o pravidlách určovania počtu miest sudcov, zamestnancov súdov, voľných miest sudcov a rozdeľovania zamestnaneckých miest na súdy 1. 12. 2014test Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
+Počet položiek na stránku: