Hlavná stránka | Aktuality | Schválené právne predpisy | Aktuálny legislatívny proces | Rozšírené vyhľadávanie

Výhody registrácie na Portáli právnych predpisov

 
Aké výhody získate registráciou na Portáli právnych predpisov ?
Registrácia používateľa na Portáli právnych predpisov prináša dve základné výhody:
Aktívny prístup k legislatívnemu procesu
Registrácia umožňuje aktívne zasiahnuť do legislatívneho procesu, a to formou vznesenia individuálnej pripomienky k materiálu, ktorý sa nachádza v medzirezortnom pripomienkovom konaní alebo formou pripojenia sa k existujúcej hromadnej pripomienky verejnosti. Registrovaný používateľ môže súčasne vytvoriť vlastnú hromadnú pripomienku.
Hromadnou pripomienkou je predkladateľ materiálu povinný zaoberať sa, ak ju podporí aspoň 500 osôb, v tomto prípade registrovaných používateľov, a ďalej, predkladateľ nemôže takto podporenú pripomienku zamietnuť bez jej predchádzajúceho prerokovania so zástupcami verejnosti.
Možnosť exaktného a komplexného sledovania legislatívneho procesu
Registrovaný používateľ má možnosť byť pravidelne informovaný o vytvorení návrhu právneho predpisu zo zvolených oblastí právnej úpravy (napr. predpisy z daňového práva, občianskeho práva, štátneho práva atď.), prípadne si môže zvoliť konkrétny návrh právneho predpisu bez ohľadu na oblasť právnej úpravy, ktorého legislatívny proces chce sledovať.
O všetkých týchto skutočnostiach je registrovaný používateľ notifikovaný stručnými správami v rámci osobnej stránky používateľa.
Spojenie možnosti komplexného sledovania tvorby právnych predpisov s aktívnym prístupom k legislatívnemu procesu predstavuje jednu z možností pre širokú odbornú, ako aj laickú, verejnosť podieľať sa na správe vecí verejných, keďže každý má možnosť vyjadriť sa k pripravovaným právnym predpisov, formulovať svoj názor a v konečnom dôsledku tak prispieť k skvalitneniu prijímaných právnych úprav.